Ke bone kgololesego mo kgogeding

Ke goletse mo lelwapeng le go neng go rekisiwa bojalwa le motsoko go itshetsa. Ka jalo, go simolola ka ngwaga wa 1977, ke le monye, ke ne ka simolola go nwa bojalwa le go goga motsoko. Ka maswabi, ka felela ke le mo kgogeding ya bojalwa le motsoko.

Kgogedi e, e ne e ntira okare ke motlhoka tlhaloganyo. Ke ne ke tshelela mo tshotlegong mo ke neng ke sa kgone go ithusa ka sepe. Ke ne ke tshela ka go tlhomogelwa pelo ke batho, ke abelwa diaparo le dijo tota.

E ne e re fa kgwedi e fela, ke tsaya dituelo tsame tshotlhe, ke di dirise mo bojalweng le motsoko. Kgogedi ya me e ne e tsere  kelello yame mo ke neng ke sa bone mosola wa go nna le lelwapa, ka jalo, ke ne ke reka bagwebi ka mmele.

Botshelo bo, bo ne ba tlisa maikotlhao, tshotlego le go tlhoka seriti le tlotlo mo bathong.

Sebaka se se maswe thata mo botshelong jwa me kefa, letsatsi lengwe ke tswa bojalweng ka makuku a naka tsa kgomo, ka bona rre mongwe a ikaleditse mo setlhareng. Go na le gore ke bitse mapodise, ke ne ka nwa bojalwa jo ke bo fitlhetseng a bo bapisitse ebile ka mo thukutha le madi. 

Ke ne ka lalediwa go tla kerekeng ya Universal. Fa ke goroga, ke ne ke tshwere bojalwa le motsoko mme ka lone letsatsi leo, ke ne ka bona kgololesego. Ka simolola dikeetane tsa dithapelo tsa Labotlhano tsa kgololesego le boTshipi ba Kgololesego mo kgogeding (ACT) ka 1pm.

Ke ne ka tsenya mo tirisong dithuto tsotlhe tse ke ne ke dirutiwa mo kerekeng. Mo bogompienong, ke fetotse mekgwa yame ya bogologolo. Ke gololesegile mo kgogeding ya bojalwa le motsoko. Ba lelwapa lame le bone ba itemogetse kgololesego yame, ba a ntlhompha ebile ke na le seriti.

Ke leboga Modimo ka seo ka gore ke ne ke sa solofele fa nako ngwe ke ka tshela ntle le go nwa le go goga.

Ntoko Mokgosi

Leave a Reply

*

captcha *